Newsletter

Biorąc udział w konkursie, automatycznie akceptujesz rejestrację do otrzymywania naszego newslettera. Z otrzymywania newslettera możesz zrezygnować w dowolnym momencie.

Aby wziąć udział w quizie należy się zarejestrować podając adres e-mail, imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu.

Ważne jest, aby Twoje konto e-mail było aktywne. Do konkursu możesz przystąpić tylko raz. Jeśli okaże się, że na tę samą osobę zarejestrowanych jest więcej niż jedno konto e-mail, oznacza to dyskwalifikację z konkursu.

Biorąc udział w konkursie akceptujesz warunki otrzymywania wiadomości od JYSK z informacją o konkursie oraz informacji o najnowszych ofertach. Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższych informacji, możesz odznaczyć powyższe opcje klikając w odpowiedni link we wiadomościach, które codziennie będziesz otrzymywać.

Imię i nazwisko zwycięzcy konkursu zostanie ogłoszone na JYSK.pl. Ze zwycięzcą skontaktujemy się bezpośrednio drogą e-mailową. Nagroda zostanie przesłana bezpośrednio do zwycięzcy. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

Pracownicy JYSK A/S, JYSK sp.z o.o i Juhlsen.com A/S oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie.

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt: fb@jysk.com

Regulamin „ Kalendarz adwentowy JYSK”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Konkurs „Kalendarz adwentowy JYSK” (zwany dalej "Konkursem") jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.2. Organizatorem Konkursu jest ”JYSK” sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-299), ul. Meteorytowa 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł (dalej zwana: "Organizatorem"). Facebook nie jest organizatorem Konkursu.

1.3. Konkurs odbędzie się w terminie od 01.12.2016 do 09.01.2017r.

1.4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników.

2. Uczestnicy

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która jest: pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej ”Uczestnikiem”).

2.2. Uczestnik nie musi być nabywcą produktu ze sklepu JYSK.

3. Zasady przeprowadzania Konkursu

3.1. Konkurs polega na zapisaniu się do konkursu i wysyłaniu codziennie odpowiedzi na wszystkie pytania, następnie do osób z najwyższą ilością punktów zostanie wysłany newsletter z zadaniem konkursowym. Wśród odpowiedzi zostanie wybrana najciekawsza praca. (zwanych dalej ”pracami konkursowymi” lub ”pracami”).

3.2. Wyboru zwycięskiej pracy dokonuje komisja powołana przez Organizatora.

3.3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail lub dodatkowo adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, będą przetwarzane przez Organizatora w celu przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm. – dalej ”u.o.d.o.”). Organizator gwarantuje Uczestnikom prawo wglądu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza firmą kurierską/pocztą w zakresie związanym z dostawą nagrody do Zwycięzcy. Organizator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Uczestników, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, dla oznaczonego wyżej, zgodnego z prawem celu i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tym celem; są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celu, w jakim są przetwarzane oraz są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3.4. Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody osoby której dotyczą. Podanie danych osobowych jest, niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

3.5. Konkurs odbywa się w 3 etapach:

3.5.1 I etap: Udział w konkursie – Uczestnicy potwierdzają swój udział w Konkursie zapisując się do quizu i odpowiadając codziennie na pytania. Czas trwania do 24.12.2016 do północy.

3.5.2 II etap: Wytypowanie finalistów – Uczestnicy konkursu z najwyższą ilością punktów otrzymają specjalny newsletter z dodatkowym zadaniem konkursowym. Czas trwania od 27.12.2016 do 01.01.2017 do północy.

3.5.3. III etap: Wyłonienie zwycięzcy Konkursu – w terminie najpóźniej do dnia 09.01.2017 r. Komisja wybiera: 5 (pięć) najciekawszych prac, spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu i ogłasza 5 zwycięzców Konkursu przyznając im nagrodę główną w postaci kuponów rabatowych o łącznej wartości 500 zł każdy.

3.6 Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym albo grą na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w tej ustawie.

3.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

3.8 Do Urodzinowego konkursu można przystąpić tylko raz. Jeśli okaże się, że na tę samą osobę zarejestrowanych jest więcej niż jedno konto e-mail, oznacza to dyskwalifikację z konkursu.

4. Prace konkursowe (III etap)

4.1. Na Konkurs będą przyjmowane prace przygotowane i wykonane samodzielnie przez Uczestnika spełniające wszystkie kryteria określone w niniejszym Regulaminie.

4.2. Zadaniem Uczestnika jest:

4.2.1. posiadanie pełni majątkowych i osobistych praw autorskich do pracy konkursowej;

4.2.2. przygotowanie kreatywnej odpowiedzi na zadane pytanie.

4.3. Nadesłanie prac na Konkurs stanowi jednocześnie potwierdzenie, że Uczestnik:

4.3.1. jest autorem/autorką pracy konkursowej oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi, z tytułu naruszenia praw autorskich i innych praw;

4.3.2. przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu;

4.3.3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z u.o.d.o.;

4.3.4. wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska na łamach serwisów społecznościowych oraz stronach internetowych Organizatora Konkursu przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako autora zwycięskiej pracy;

4.3.5. wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z pracy przez Organizatora przez okres 5 lat w zakresie wszystkich pól eksploatacji, wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

   
 • utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w szczególności drukiem,
 •  
 • wprowadzenie do obrotu,
 •  
 • wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci,
 •  
 • publikacji przesłanej pracy i umieszczenia pracy w sieci Internet w szczególności na stronie internetowej Organizatora oraz na łamach serwisów społecznościowych (w tym w następnych postach na portalu Facebook informujących o laureatach Konkursu).
 •  
 • trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
 •  
 • publiczne rozpowszechnianie,
 •  
 • wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, jego publikacji i innych przejawów jego działalności, a także przedmiotów jego własności; obejmuje to także utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne, na płytach CD, kasetach oraz wykonywanie uprawnień zgodnie z pkt 4.6.5.1-4.6.5.2.

4.4. Prace nie spełniające jednego z powyższych warunków nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator weryfikuje zgłoszone prace konkursowe odmawiając przyjęcia do Konkursu, w przypadku, gdy praca konkursowa ma dyskryminujący charakter, obraża uczucia religijne, zawiera treści obsceniczne lub inne treści niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, bądź zasadami współżycia społecznego.

4.5. Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który postępował niezgodnie z niniejszym Regulaminem, naruszył przepisy prawa polskiego, postąpił w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub wobec którego zajdzie podejrzenie ingerowania w mechanizm Konkursu.

4.6. Przy wyborze zwycięskiej pracy Komisja będzie się kierować subiektywnymi względami kreatywności i oryginalności z uwzględnieniem następujących kryteriów: (i) zgodność pracy z tematem Konkursu, (ii) nowatorski pomysł jego ujęcia, (iii) wysokie walory artystyczne i estetyka fotografii. Decyzje Komisji co do wyboru zwycięskiej pracy, jako oparta na swobodnym uznaniu, są ostateczne, nie służy na nie reklamacja i nie mogą one być skutecznie zaskarżone do sądu.

5. Nagrody

5.1. Laureaci Konkursu (Zwycięzca Konkursu i Zwycięzcy tygodnia) wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w pkt 3.5. i 4.9. Regulaminu.

5.2. W Konkursie zostanie przyznanych 5 nagrodód w postaci kuponów rabatowych o łącznej wartości 500 zł (pięćset złotych 00/100). Kupony mogą być zrealizowane tylko w sklepie stacjonarnym. Zwycięzca otrzyma 10 kuponów o wartości 50 zł.

5.3. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników.

5.4. Nagroda wysłana zostanie pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata Konkursu w mailu w odpowiedzi na wiadomość o wygranej w terminie najpóźniej 35 dni od dnia zakończenia Konkursu.

5.5. W przypadku niewysłania poprawnych danych adresowych w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników lub niepodjęcia przez laureata Konkursu działania reklamacyjnego w terminie określonym w Regulaminie, prawo do nagrody wygaśnie.

5.6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

5.7. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród dodatkowych niewskazanych w niniejszym Regulaminie.

5.8. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.

5.9. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na dzień ogłoszenia niniejszego Regulaminu, wolna od podatku jest Nagroda otrzymana w związku z Konkursem, jeżeli jednorazowa wartość Nagrody nie przekracza 760 złotych. W związku z przekroczeniem przez Nagrody wartości 760 zł, Organizator przyznaje Laureatowi Konkursu (Zwycięzcy Konkursu) dodatkową nagrodę w wysokości 11,11% wartości Nagrody z przeznaczeniem na pokrycie podatku zryczałtowanego.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania prac konkursowych zawierających fotografie i/lub teksty o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.

6.2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia jego udostępnienia na stronie internetowej http://xmas.jysk.pl/Conditions.aspx. Zmiany Regulaminu nie mogą pogorszyć pozycji Uczestników – uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.

6.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. Regulamin jest dostępny na stronie http://xmas.jysk.pl/Conditions.aspx.

6.5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.

6.6. Organizator zastrzega, że w razie niewywiązania się z obowiązku rozstrzygnięcia Konkursu, nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wydatków i kosztów, które Uczestnicy ponieśli w związku z ubieganiem się o nagrodę poza rzeczywiście poniesione przez nich koszty. Uczestnicy nie mogą domagać się odszkodowania w wysokości równej przyrzeczonej nagrodzie.

6.7. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, w tym funkcjonalności czy błędu aplikacji konkursowej (tj. z wyłączeniem decyzji i postanowień które na mocy niniejszego Regulaminu są ostateczne, i w stosunku do których nie przysługuje reklamacja) Uczestnicy powinni zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail fb@jysk.com, w terminie 5 dni od zgłoszenia pracy w przypadku reklamacji dotyczącej błędu aplikacji konkursowej.

6.8. Reklamacje dotyczące nagród powinny być zgłaszane przez laureatów Konkursu na adres fb@jysk.com w terminie: (i) 14 dni od dnia otrzymania przesyłki konkursowej (nagrody); (ii) 14 dni od dnia ogłoszenia wyników gdy laureat Konkursu nie zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody; (ii) w terminie 28 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu gdy nagroda nie została doręczona laureatowi Konkursu, mimo podania danych adresowych.

6.9. Rozstrzyganie reklamacji powierzone jest Komisji.

6.10. Reklamacje złożone przez Uczestników będą rozpatrywane przez Komisję nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.11. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję.

6.12. Decyzja Komisji, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.